มหาวิหารซาเครเกอร์ ความงดงามแห่งศรัทธา

review Sacre Coeur

            มหาวิหารซาเครเกอร์ เป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างอันสวยงามแห่งกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โบสถ์สีขาวสะอาดบริสุทธิ์อันเปี่ยมไปด้วยความงดงามนี้ตั้งอยู่บนยอดเขามงมาทร์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในกรุงปารีส เดิมทีนั้นเป็นโบสถ์เล็กๆ ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา โดยสร้างขึ้นจากความรักความศรัทธาในพระเยซูคริสต์และเป็นอนุสรณ์สถานในการระลึกถึงชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตระหว่างการทำสงครามกับรัสเซีย ถือว่าเป็นอนุสาวรีย์แห่งวัฒนธรรม ศาสนาและการเมือง             มหาวิหารซาเครเกอร์เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.2418 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2457 ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 39 ปี โดยสถาปนิกผู้ออกแบบคือ โปล อะบาดี สถาปนิกผู้มีชื่อเสียงที่เอาชนะผู้ประกวดทั้ง 77 คนมาได้ ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2462 มีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบโรมันไบแซนไทน์ ซึ่งถือได้ว่าแปลกใหม่และน่าสนใจมากในขณะนั้น อีกนัยหนึ่งคือต้องการแสดงออกในการต่อต้านสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูบาโรก (Baroque Art)             อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือมีการใช้หินปูนประเภททราเวอร์ทีนมาใช้ในการก่อสร้าง หินปูนชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือจะคายแคลเซียมออกมาเป็นระยะ ส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างมีความคงทน ขาวสะอาดส่องสว่างได้แม้จะอยู่ในสภาพภูมิอากาศหรือระยะเวลายาวนาน โดยฝรั่งเศสนั้นมีเหมืองหินปูนชนิดนี้อยู่เองที่เมืองชาโต้ลองดง ส่วนการออกแบบภายในนั้นได้นำสัญลักษณ์ของลัทธิชาตินิยมมาเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น ประตูทางเข้า 3 ช่องประดับรูปสำริดผู้ที่ศรัทธาไว้ด้านบน คือ นักบุญพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่งประเทศฝรั่งเศสและนักบุญยอนออฟอาร์ค นอกจากนั้นยังมีระฆังที่มีน้ำหนักกว่า 19 ตันหล่อขึ้นในปี พ.ศ.2438 ประดับไว้ภายใน             เป็นเรื่องน่าสลดใจที่เมื่อก่อสร้างส่วนฐานรากได้ไม่เท่าไร สถาปนิกผู้ออกแบบคือ โปล อะบาดี ก็ได้เสียชีวิตลงในปี พ.ศ.1884

Read More